Technik budownictwa

Strona główna >> Technik budownictwa

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa - osoba uprawniona do projektowania, kierowania robotami budowlanymi. Po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dotyczą one wznoszenia i remontu budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Zadania i czynności:

Wykonuje, organizuje i planuje roboty budowlane, kieruje i nadzoruje robotami budowlanymi takimi jak: budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Wykonuje kosztorysy budowlane i zarządza budynkami.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia :

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie projektów architektoniczno - budowlanych,  szkiców roboczych i rysunków budowlanych,
 • planowanie zagospodarowania elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb,
 • projektowanie  elementów konstrukcyjnych budowli zgodnie  wymaganiami prawa budowlanego
  oraz obowiązującymi normami,
 • opracowywanie projektów organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy,
 • analizowanie warunków gruntowych przydatnych do posadowienia budowli,
 • wykonywanie przedmiarów i obmiary robót budowlanych,
 • koordynowanie robót budowlanych i instalacyjnych,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz księgi obmiarów,
 • wykonywanie kalkulacji robót, sporządzanie kosztorysów i ofert przetargowe,
  z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych,
 • organizowanie robót remontowych i rozbiórkowych,
 • wykorzystywanie projektowych programów komputerowych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym w zakresie komunikacji i korzystania
    z obcojęzycznej literatury zawodowej.
   

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i budownictwem. Może również podejmować pracę w biurach projektowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.