Rekrutacja 2019/2020

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2019/2020

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

Technikum nr 2  Architektoniczno Budowlaneoferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

 1. Technik budownictwa
 2. Technik architektury krajobrazu
 3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 W tym:

Dla absolwentów gimnazjum - 30 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3   Architektoniczno Budowlana oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 2. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 3. Monter stolarki budowlanej

W tym:

Dla absolwentów gimnazjum - 30 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

SprzedawcaFryzjerMechanik pojazdów samochodowychElektromechanikCukiernikPiekarzStolarzKucharz

W tym:

Dla absolwentów gimnazjum – 20 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 20 miejsc

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘĆ DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 1.   Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

               

Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par. 8 rozporządzenia MEN z dnia
14 marca 2017r

 Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o   informatyka

o   technika lub plastyka  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika

 

 

 

.

 

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie gimnazjalnym.

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt          

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej
na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji
na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.               

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘĆ

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkołypodstawowej:

-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

.Znalezione obrazy dla zapytania kryteria dla absolwentów szkół podstawowych men

 

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktówwynik przedstawiony w procentach z:języka polskiegomatematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:języka obcego

- mnoży się przez 0,3 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 14 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawkowej

 Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o   informatyka

o   technika lub plastyka  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt          

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6.Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektroniczne

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

 TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  dla absolwentów gimnazjumw roku szkolnym 2019/2020

Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla absolwentów               gimnazjów i absolwentów szkoły podstawowej

od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

(W przypadku rejestracji uzupełniającej od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego      (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego   (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

 

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.