Rekrutacja 2020/2021

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2022/2023

 

 

Technikum nr 2  Architektoniczno - Budowlane

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Technik budownictwa z elementami architektury wnętrz
2. Technik architektury krajobrazu

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3   Architektoniczno – Budowlana

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Monter sieci i instalacji sanitarnych

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

3. Monter stolarki budowlanej

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

1. Sprzedawca
2. Fryzjer
3. Mechanik pojazdów samochodowych
4. Elektromechanik
5. Cukiernik
6. Stolarz
7. Kucharz
8. Blacharz samochodowy
9. Elektromechanik pojazdów samochodowych
10. Lakiernik

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 20 miejsc

 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘĆDLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
a. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
c. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów wynik przedstawiony w procentach z:języka polskiego matematyki
- mnoży się przez 0,35
wynik przedstawiony w procentach z:języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 13 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia  2019r

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
 język polski
 matematyka
Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka
 technika lub plastyka 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
 język polski
matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka

 technika
 


 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo
język polski
matematyka
Wybrane zajęcia edukacyjne:
informatyka
technika

 

 

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

 Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt          

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6.Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektroniczne

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Uwaga:

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 16 maja 2022r 
do 20 czerwca 2022r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 
do 3 sierpnia

do gpdz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

-----------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 13 lipca 2022r.

3 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 lipca 2022r.

do 11 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022r.

12 sierpnia

Wydanie przez szkołę  prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 16 maja 2022r
do 25 lipca 2022r.

od 1 sierpnia
 do 17 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

od 21 lipca 2022r.
do 28 lipca 2022r.

do godz. 15.00

    od 16 sierpnia 
do 18 sierpnia  do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
i nieprzyjętych.

29 lipca 2022r
do godz. 14.00

19 sierpnia
 do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022r.

19 sierpnia

Opublikowanie przez Śląskiego  Kuratora Oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 1 siepnia 2022r.

do 22 sierpnia

 

 

Ważna informacja dla kandydatów składających wniosek w formie elektronicznej:

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Aby taką operację przeprowadzić rodzice/opiekunowie prawni kandydata muszą oboje posiadać podpis elektroniczny w postaci PROFILU ZAUFANEGO. W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku WNIOSEK/ZŁÓŻ WNIOSEK.

Samo podpisanie wniosku PROFILEM ZAUFANYM nie jest wystarczające.

WNIOSEK, KTÓRY NIE ZOSTANIE ZŁOŻONY, NIE BĘDZIE PODLEGAŁ WERYFIKACJI, TYM SAMYM ZOSTANIE ODRZUCONY. Dlatego po podpisaniu WNIOSKU PROFILEM ZAUFANYM należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.xhtml

 

 

Pliki do pobrania: 
AttachmentSize
File rekrutacja_2022-2023.docx22.37 KB
PDF icon rekrutacja_2022-2023.pdf923.45 KB