Rekrutacja 2020/2021

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2020/2021

TECHNIKUM NR 2 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Technikum nr 2  Architektoniczno Budowlaneoferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

 1. Technik budownictwa
 2. Technik architektury krajobrazu
 3. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3   Architektoniczno Budowlana oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 2. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 3. Monter stolarki budowlanej

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 30 miejsc

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2oferuje dla kandydatów następujące kierunki kształcenia:

 1. Sprzedawca
 2. Fryzjer
 3. Mechanik pojazdów samochodowych
 4. Elektromechanik
 5. Cukiernik
 6. Stolarz
 7. Kucharz
 8. Blacharz samochodowy
 9. elektromechanik pojazdów samochodowych
 10. Lakiernik samochodowy

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 20 miejsc

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘĆ

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkołypodstawowej:

-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktówwynik przedstawiony w procentach z:języka polskiegomatematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 13 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia  2019r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawkowej

 Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o   informatyka

o   technika lub plastyka  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

 

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wszystkie zawody)

Obowiązkowo

o   język polski

o   matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

o    informatyka

o    technika

 

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt          

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

6.Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektroniczne

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.